Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz.
 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz jest częściowo zgodna pod względem technicznym i treści w niej zawartej z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858):
– serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów
– nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzeczu.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i skorygowane w dniu 2022-09-01
 

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

  1. Publikacja strony https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz – 2014-01-12.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz dostępne są dane teleadresowe siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu
  4. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz/77/Deklaracja_dostepnosci/ dostępne są informacje o dostępności architektonicznej, informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.
  5. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
  6. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz/28/Kontakty/ dostępny jest numer telefonu 504 057 493, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz była na poziomie WCAG 2.1.
 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu posiada wejście od strony frontu, posiada windę bezpośrednio z poziomu chodnika. Przed budynkiem znajduje się parking. W Poradni znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz z wyposażeniem dla matek z małymi dziećmi.
 

Tłumacz migowy nie jest dostępny

Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/