Informacje ogólne

Działalność poradni reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2.  Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Komu udzielamy pomocy?
Udzielamy wszechstronnej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom  i młodzieży.
Z naszego wsparcia mogą korzystać  również rodzice, nauczyciele  i specjaliści z przedszkoli oraz  szkół.
Nasze zadania realizujemy poprzez:
 • diagnozę,
 • konsultacje,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację ruchową,
 • doradztwo zawodowe,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.
Zasady przyjmowania:
 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne i nie wymaga skierowania.
Nadzór nad naszą placówką.
Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostę Międzyrzeckiego.
Nadzór pedagogiczny nad poradnią  sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
 •  
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu  decyzją Starosty, pana Grzegorza Gabryjelskiego od 27 listopada realizuje zadania powiatowego Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
Starosta Międzyrzecki  w dniu 21 listopada br. podpisał porozumienie z MEN na realizację w latach 2017- 2021 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.  Zadania jakie będziemy realizować określa Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Należą do nich:
 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju (…), oraz – w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Całość funkcjonowania Ośrodka jest finansowana z budżetu państwa.