Informacje ogólne

Nasze zadania realizujemy poprzez:
 • diagnozę,
 • konsultacje,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację ruchową,
 • doradztwo zawodowe,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.
Komu udzielamy pomocy?
Udzielamy wszechstronnej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom  i młodzieży.
Z naszego wsparcia mogą korzystać  również rodzice, nauczyciele  i specjaliści z przedszkoli oraz  szkół.
Zasady przyjmowania:
 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne i nie wymaga skierowania.
Nadzór nad naszą placówką.
Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostę Międzyrzeckiego.
Nadzór pedagogiczny nad poradnią  sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
Działalność poradni reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2.  Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.