Informacje ogólne

Działalność poradni reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Do zadań Poradni należy:
  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
  • wydanie opinii;
  • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
  • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Komu udzielamy pomocy?

Udzielamy wszechstronnej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom  i młodzieży.
Z naszego wsparcia mogą korzystać  również rodzice, nauczyciele  i specjaliści z przedszkoli oraz  szkół.

Nasze zadania realizujemy poprzez:
  • diagnozę,
  • konsultacje,
  • terapię,
  • psychoedukację,
  • rehabilitację ruchową,
  • doradztwo zawodowe,
  • interwencje w środowisku ucznia,
  • działalność profilaktyczną,
  • działalność informacyjną.
Zasady przyjmowania

Nasze usługi są bezpłatne. Korzystanie z nich jest dobrowolne i nie wymaga skierowania.

Nadzór nad naszą placówką

Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostę Międzyrzeckiego.
Nadzór pedagogiczny nad Poradnią  sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

 

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Decyzją Starosty, od 27 listopada 2017 r., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje zadania powiatowego Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Starosta Międzyrzecki  w dniu 21 listopada br. podpisał porozumienie z MEN na realizację w latach 2017 – 2026 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.  Zadania jakie będziemy realizować określa Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Należą do nich:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju (…), oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,

 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Całość funkcjonowania Ośrodka jest finansowana z budżetu państwa.