Zespół Orzekający

 

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:
 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

  • niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),

  • niesłyszenie i słabosłyszenie,

  • niewidzenie i słabowidzenie,

  • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,

  • niepełnosprawność sprzężoną,

 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,

 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim,

 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie gminy Międzyrzecz, gminy Trzciel i gminy Pszczew.

W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół, orzeczenia i opinie wydaje zespół w PPP w Międzyrzeczu, jeżeli dziecko zamieszkuje na terenie jej działania.

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu

 • psycholog

 • pedagog

 • lekarz

 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniu Zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć nauczyciele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia,

 • dokumentację medyczną: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego – druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej,

 • posiadane wyniki obserwacji oraz badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,

 • dokumentację szkolną: m.in. opinię nauczycieli, świadectwa szkolne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.

TERMIN ZESPOŁU

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni.

Rodzic/prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu.

 

PODSTAWA PRAWNA

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1072) Zespoły Orzekające.