Zespół Orzekający

PODSTAWY PRAWNE
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu  są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1072) Zespoły Orzekające.
RODZAJE ORZECZEŃ
Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:
 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
  • niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszenie i słabosłyszenie,
  • niewidzenie i słabowidzenie,
  • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
  • niepełnosprawność sprzężoną,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim,
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU
Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie gminy Międzyrzecz, gminy Trzciel i gminy Pszczew.
W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół, orzeczenia i opinie wydaje zespół w PPP w Międzyrzeczu, jeżeli dziecko zamieszkuje na terenie jej działania.
SKŁAD ZESPOŁU
Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:
 • dyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
W posiedzeniu Zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć nauczyciele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA
Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:
 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia,
 • dokumentację medyczną: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego – druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej,
 • posiadane wyniki obserwacji oraz badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • dokumentację szkolną: m.in. opinię nauczycieli, świadectwa szkolne.
BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.
TERMIN ZESPOŁU
Termin zespołu ustala dyrektor Poradni.
Rodzic / prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.
OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE
Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.
TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA
Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu.