RODO

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/uczniów pełnoletnich jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Grzegorzem Sikorą, e-mail: iod@pionier-szkolenia.pl, tel. 508 675 009  
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO),w związku z przepisami m. in. księgowości, dokumentowaniu działania fundacji. Gromadzone i przechowywane będą dane zebrane przy okazji: – zgłoszeń do poradni – wykonywania diagnozy – prowadzenia terapii – wydawania dokumentów – opinii, orzeczeń i informacji oraz zaświadczeń – list obecności, – przekazywania dokumentacji do innych placówek
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 20 lat.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które pełnią nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad poradnią, tj. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu i Lubuskie Kuratorium Oświaty, a także podmiotom dostarczającym oprogramowanie informatyczne do prowadzenia dokumentacji.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do treści danych osobowych;żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;żądania usunięcia danych osobowych, gdy:dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.