Statut

Statut
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Międzyrzeczu

uchwalony 27 listopada 2017 roku1)

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1647),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej Poradnią.
 2. Poradnia jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z terenu następujących gmin powiatu międzyrzeckiego: Międzyrzecz, Trzciel, Pszczew.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Międzyrzecki, z siedzibą w Międzyrzeczu, przy ulicy Przemysłowej 2.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.
 3. Siedziba Poradni mieści się w Międzyrzeczu, na Osiedlu Centrum 16.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w celu zapewnienia szerokiej dostępności usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej może prowadzić punkty konsultacyjne w szkołach i placówkach położonych poza Międzyrzeczem w rejonie działania Poradni.
 5. Punkty konsultacyjne o których mowa w punkcie 4 tworzy i likwiduje za zgodą organu prowadzącego dyrektor Poradni.

Rozdział II

Cele i zadania Poradni

 § 3

Celem Poradni jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:
1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
4)  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4

 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
  1) wydawanie opinii i orzeczeń (  które są efektem diagnozowania)
  2) działalność terapeutyczną, skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodzin,
  3) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami,
  4) prowadzenie grup wsparcia,
  5) prowadzenie mediacji,
  6) interwencję kryzysową,
  7) warsztaty,
  8) porady i konsultacje,
  9) wykłady i prelekcje,
  10) działalność informacyjno- szkoleniową,
  11) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia,
  12) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.
 2. W zakresie diagnozowania i opiniowania Poradnia:
  1) prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,
  2) określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu,
  3) wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia, jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem,
  4) bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,
  5) uwzględnia w sytuacjach uzasadnionych oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  6) kwalifikuje – w oparciu o uzgodnienia z rodzicami – do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
  7) orzeka w sprawie nauczania specjalnego i indywidualnego zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:
  1) prowadzi formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej zgodnie z możliwościami P
 4. Poradni oraz potrzebami dziecka,
  2) wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej,
  3) adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.
 5. W zakresie poradnictwa i konsultacji Poradnia:
  1) prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka,
  2) udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z dysfunkcjami rozwojowymi,
  3) informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
  4) udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 6. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:
  1) prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwojowych,
  2) prowadzi oddziaływania rozwijające funkcjonowanie poznawcze,
  3) prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji,
  4) prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi,
  5) prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  6) prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji rodzic – dziecko poprzez aktywne formy edukacji,
  7) popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, zapoznając rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży,
  8) upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne,
  9) upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze na terenie szkół i Poradni dotyczące orientacji i informacji zawodowej.
 7. Wydawanie orzeczeń i opinii:
  1) W Poradni działa zespół orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  2) Zespół orzekający jest organizowany i działa zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
  3) Uprawnienia do wydawania orzeczeń regulowane są odrębnymi przepisami.
 8. Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodziny.
 9. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, np. w szkołach, przedszkolach, internatach oraz środowisku rodzinnym.
 10. Zakres zadań realizowanych poza Poradnia, czas pracy oraz warunki ich realizacji określa dyrektor.

Rozdział III

Organy Poradni. Współpraca między organami Poradni oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi.

§ 5

 1. Organami Poradni są:
  1) Dyrektor Poradni,
  2) Rada Pedagogiczna Poradni.
 2. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz – w zależności od potrzeb – inne stanowiska kierownicze.
 3. Funkcję dyrektora powierza organ prowadzący.
 4. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.
 5. Szczegółowe zasady powoływania na dyrektora na stanowisko dyrektora oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora określają odrębne przepisy.
 6. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono takiego stanowiska inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 6

 1. Do obowiązków dyrektora Poradni należy w szczególności:
  1) organizowanie działalności psychologiczno-pedagogicznej Poradni oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz,
  2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego pozwalającego na właściwy przebieg pracy Poradni,
  3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  4) kontrola prawidłowości przebiegu pracy merytorycznej Poradni,
  5) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej Poradni,
  6) dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Poradni,
  7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/ uczniom, rodzicom oraz pracownikom Poradni podczas zajęć realizowanych w Poradni,
  8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Dyrektor Poradni w szczególności decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni,
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Poradni.
 4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni, realizującym jej statutowe działania.
 2. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni jest dyrektor Poradni.
 4. Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują:
  1) zatwierdzanie planów pracy merytorycznej,
  2) półroczne i roczne analizowanie i ocenianie przebiegu pracy,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  4) opiniowanie organizacji pracy placówki,
  5) opiniowanie projektu planu finansowego,
  6) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  7) opiniowanie w zakresie powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych oraz stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  8) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Osoby biorące udział w Radzie Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci/ uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.
 8. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni albo jego zmiany.
 9. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Poradni określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

§ 8

Organy Poradni współpracują ze sobą w realizacji statutowych zadań Poradni.

§ 9

 1. Sytuacje konfliktowe między organami Poradni rozstrzygane są pomiędzy stronami sporu na posiedzeniu rady pedagogicznej zwoływanym w celu rozwiązania sporu i prowadzonym pod przewodnictwem dyrektora Poradni.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem rozstrzyga dyrektor Poradni na podstawie obowiązującego prawa. Od decyzji dyrektora w takich sprawach służy odwołanie do organu prowadzącego, a w sprawach wynikłych ze stosunku pracy- do Sądu Pracy.
 3. Dyrektor Poradni i rada pedagogiczna podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty.
 4. W przypadku niemożności rozwiązania sporu Rada Pedagogiczna powołuje mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem jest członek rady pedagogicznej.
 5. W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, dyrektor Poradni zwraca się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

Rozdział IV

Organizacja pracy Poradni

§ 10

 1. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych Poradni tworzy się działy merytoryczne:
  a) Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego,
  b) Dział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawnymi,
  c) Dział Poradnictwa Zawodowego,
  d) Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 2. Szczegółowy zakres zadań dla poszczególnych działów ustala dyrektor Poradni.
 3. Skład osobowy działów ustala dyrektor Poradni.

§ 11

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, może być ustalony termin przerwy w pracy Poradni w okresie ferii letnich.
 3. Dzienny czas pracy ustala dyrektor Poradni.

§ 12

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora placówki z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – do 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący – do 25 maja danego roku.
 3. W projekcie organizacji Poradni w postaci arkusza organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Rozdział V

Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni

§ 13

 1. W Poradni zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 2. Zadania Poradni mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności rehabilitantów i lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom i specjalistom szkolnym.
 3. Zasady nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy określają odrębne przepisy określony w Ustawie Karta Nauczyciela.
 4. Kwalifikacje do zajmowania stanowisk pedagogicznych w Poradni, określają odrębne przepisy.
 5. Liczbę pracowników ustala, na wniosek dyrektora Poradni, organ prowadzący.

§ 14

 1. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz sposób ich realizacji ustala dyrektor Poradni w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Decyzje w sprawach postępowania diagnostycznego i w sprawach nie wymagających postępowania orzeczniczego podejmują samodzielnie pracownicy pedagogiczni prowadzący diagnozę. Ponoszą pełną odpowiedzialność służbową, prawną i etyczną za podejmowane decyzje.
 3. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:
  1) prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, w tym zawsze udzielanie informacji o wynikach procesu diagnostycznego,
  2) prowadzenie działań orzeczniczych,
  3) prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych,
  4) poradnictwo i konsultacje,
  5) przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej ustalonych na podstawie dokonanej diagnozy,
  6) współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno-społecznym dziecka/ucznia,
  7) przygotowywanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców,
  8) przygotowywanie i/lub prowadzenie, w miarę możliwości czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno-szkoleniowych oraz grup wsparcia dla pracowników placówek oświatowych,
  9) prowadzenie dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej,
  10) wykonywanie na polecenie dyrektora innych czynności związanych z funkcjonowaniem Poradni.
 4. Pracownicy pedagogiczni:
  1)  odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć,
  2) w pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami i opiekunami oraz ich nauczycielami kierują się zasadą dobra dziecka,
  3) są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej oraz tajemnicy wynikającej z przepisów ustawy o ochronie dóbr osobistych,
  4) są zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w dostępnych formach kształcenia zawodowego,
  5) są zobowiązani o dbałość o powierzone mienie,
  6) są zobowiązani do zaznajamiania się i przestrzegania obowiązujących aktów prawnych dotyczących opieki psychologiczno- pedagogicznej oraz prawa oświatowego.
 5. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,
  2) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  6) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,
  2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
  4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  1) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,
  6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 15

 1. W Poradni zatrudnienie są także pracownicy administracji i obsługi.
 2. Zasady nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy określają odrębne przepisy określone w Ustawie Kodeks Pracy.
 3. Liczbę pracowników niepedagogicznych ustala, na wniosek dyrektora Poradni organ prowadzący.
 4. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5.  Integralną częścią w strukturze Poradni jest sekretariat zapewniający prawidłowe funkcjonowanie obsługi administracyjnej.
 6.  Do zadań pracownika sekretariatu  należy:
  1) prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  2) zapewnienie zgodności działań z Ustawą o zamówieniach publicznych,
  3) prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
  4) prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami.
 7. Szczegółowe indywidualne zakresy obowiązków ustala dyrektor Poradni.
 8. Warunki wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.

Rozdział  VI

Zakres współdziałania z innymi podmiotami

§ 16

 1. W realizacji swoich celów i zadań Poradnia współdziała z wieloma instytucjami, świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom: szkoły, przedszkola, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, Sądy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom obejmuje:
  1) współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  2) wymianę doświadczeń i informacji,
  3) współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno-szkoleniowych,
  4) konsultacje i porady.
 3. Przedstawiciel Poradni może uczestniczyć w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach lub placówkach znajdujących się na terenie działania Poradni, w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości kadrowych Poradni.
 4. Poradnia prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, które polega na zaplanowaniu przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
 5. W Poradni za zgodą dyrektora mogą odbywać praktyki studenci uczelni wyższych. Zakres i przebieg praktyki określa każdorazowo porozumienie podpisane między uczelnią ( rektor, dziekan) a dyrektorem Poradni.
 6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
  1) Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
  2)  Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
       a) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
       b) czas trwania porozumienia;
       c) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z specjalistami;
       d) zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;
       e) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
  3) Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

Rozdział VII

Dokumentacja Poradni

§ 17

 1. Poradnia prowadzi:
  • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię ( imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, datę jego urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania dziecka,
   rejestr wydanych opinii i orzeczeń zawierający numer z wykazu alfabetycznego, numer opinii lub orzeczenia, datę wydania opinii lub orzeczenia,
  • dokumentację badań i terapii w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni zawierający tygodniowy plan zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,
  • indywidualne dzienniki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
  • roczny plan pracy Poradni, działów i poszczególnych pracowników,
  • sprawozdania półroczne i roczne pracowników z realizacji zadań.
  • inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Dyrektor Poradni ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz wydawanie przez poradnię dokumentów.

Rozdział VIII

Inne zadania w działalności poradni

§ 18

 1. Poradnia może pełnić, decyzją Starosty, funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
 2. Do zadań ośrodka należy:
  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
 1. Szczegółowe funkcjonowanie i zadania wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Poradnia jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Poradnia używa następującej pieczęci:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Osiedle Centrum 16
66-300 MIĘDZYRZECZ
Tel. 504057493
NIP 596-152-51-08 Ident. 000711899

 1. Zmian w statucie może dokonywać Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji i istniejącego prawa.
 2. Uchwałę o zmianach w statucie Rada Pedagogiczna jest zobowiązana niezwłocznie przesłać organowi prowadzącemu Poradnię.
 3. Załącznikiem do niniejszego Statutu są szczegółowe zadania działów, Punktu Konsultacyjnego, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego Rodziny.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu
został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu  27 listopada 2017 roku.


1) Uchwałą nr 5/2022/2023 Rady Pedagogicznej PPP w Międzyrzeczu z dnia 31.08.2022 r. zaktualizowano dane adresowe.