Nabór do pracy

Stanowisko:

pedagog

Miejsce pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Termin składania dokumentów:

28.12.2018 14:00

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

z dnia 19 listopada 2018 r.

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp_miedzyrzecz/

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel – pedagog.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

ul. Mieczysława Mikuły 1

66-300 Międzyrzecz

 1. Stanowisko: pedagog
 2. Wymiar zatrudnienia: 15/20
 3. Czas trwania umowy: umowa na czas określony
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Niezbędne:

1)   posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,

2)   posiada obywatelstwo polskie,

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe     oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189) , w okresie ostatnich   3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

6)   stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga.

B. Wymagania dodatkowe:

1)   posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej,

2)   studia podyplomowe na kierunkach:

– terapia pedagogiczna,

– wczesne wspomaganie rozwoju,

– oligofrenopedagogika,

– tyflopedagogika,

– surdopedagogika,

– praca z dzieckiem autystycznym,

– inne

3)   ukończyła kursy w zakresie:

– TZA (trening zastępowania agresji),

–  terapii ręki,

– diagnozy dyskalkulii,

– socjoterapii,

– pracy z uczniem dyslektycznym,

– pracy z uczniem z ADHD,

– inne.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
  a)  diagnoza i terapia dzieci i młodzieży,
  b)  udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego,
  c)  prowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów,

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka
 1. Wymagane dokumenty:
  a)    List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  c)    kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
  d)   kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),
  f)    oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy                   z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189) , w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pedagoga
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, ul. M.Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko pedagoga” w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 1400.

2)   Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3)   Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację                                      o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.

4)   Wynik rekrutacji będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Międzyrzeczu.

5)   Osoby, które się nie zakwalifikują mogą odebrać dokumenty do dnia 31.01.2019 r. – po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę