Terapia funkcji słuchowych na terenie poradni.

Na terenie naszej poradni w ramach terapii pedagogicznej oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka prowadzimy zajęcia stymulujące percepcję słuchową.

Percepcja słuchowa (słuch mowny) jest czynnością złożoną angażuje trzy rodzaje słuchu:
– słuch fizyczny
– słuch muzyczny
– słuch fonematyczny

Na podstawie dobrze rozwiniętego słuchu fonematycznego rozwijają się operacje świadomej analizy i syntezy słuchowej, które stanowią mechanizm czytania i pisania.

Objawy zaburzeń percepcji słuchowej to między innymi:

– mała aktywność werbalna,
– opóźnienia w rozwoju mowy- zwolnione tempo przybywania słów oraz wykształcenia mowy zdaniowej, długo utrzymujące się agramatyzmy
– wady wymowy,
– trudności w wyodrębnianiu dźwięków ze struktur złożonych – pisanie ze słuchu,
– trudności w różnicowaniu dźwięków mowy,
– trudności w scalaniu dźwięków w złożone struktury – czytanie,
– gorsze zapamiętywanie słów, pleceń, wierszyków, piosenek,
– męczliwość przy dłuższym słuchaniu,

– opuszczanie liter, sylab, końcówek wyrazów przy pisaniu ze słuchu,

– łączenie przyimków z rzeczownikami przy pisaniu.

Cel ćwiczeń stymulacyjnych:
1. koncentracja na bodźcach słuchowych
2. umiejętność różnicowania dźwięków
3. lokalizowanie dźwięków w czasie i w przestrzeni
4. analiza i synteza słuchowa
5. prawidłowa artykulacja
6. pamięć słuchowa
7. koordynacja słuchowo-wzrokowa i słuchowo-ruchowa.

Do pracy terapeutycznej wykorzystujemy szereg dostępnych na rynku pomocy, w tym ze sprzętu audio. Dzięki temu postawione w programach terapeutycznych cele, realizujemy w atrakcyjny dla dzieci sposób.