Wiodący Ośrodek Kooordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy

Nasza poradnia decyzją Starosty, pana Grzegorza Gabryelskiego
od 27 listopada realizuje zadania powiatowego Ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego.
Starosta Międzyrzecki  w dniu 21 listopada br. podpisał porozumienie z MEN na realizację w latach 2017- 2021 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.
Zadania jakie będziemy realizować określa Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Należą do nich:
  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju (…), oraz – w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli poprzez realizację dodatkowych zadań służyć małym mieszkańcom naszego powiatu.
Na doposażenie poradni w niezbędne do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego otrzymaliśmy 15 000, 00 zł.
Całość funkcjonowania ośrodka jest finansowana z budżetu państwa.